مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

پیگیری درخواستلطفا به موارد زیر دقت فرمایید:

-توجه داشته باشید پس از پرداخت هزینه خدمات از طریق درگاه اینترنتی حتما شماره پذیرش را دریافت نمایید.

- هنگام انجام خدمت در روز نوبت داده شده شماره پذیرش را با خود همراه داشته باشید.


 
 

 

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی (RIS) شرکت فناوری اطلاعات مصباح نور