ثبت نام بیمار جدید

لطفاً مشخصات بیمار را با دقت وارد کنید


زن
مردتوضیحات:

اگر شما برای اولین بار قصد دارید خدمات پزشکی خود را از مرکز تابش در یافت کنید لازم است برای شما یک پرونده پزشکی تشکیل گردد.

 

 
 

 

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی (RIS) شرکت فناوری اطلاعات مصباح نور